คณะผู้บริหาร

นายมนตรี ใยระย้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815343511
อีเมล์ : ploy846@gmail.com

นายทำนอง รุ่งระวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897054481
อีเมล์ : roongravee112234@gmail.com

นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 087 - 2024188
อีเมล์ : g_oum@hotmail.com

นายสันติกรานต์ ธีระเชีย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089 - 7048156
อีเมล์ : santikan132516@gmail.com