ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160244
รหัส Smis 8 หลัก :
  63012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  160244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanTak Pracha Witthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสันป่าลาน
ตำบล :
  ตากออก
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-591026
โทรสาร :
  055591027
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:49:15 น.
)

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)


นายชาคริต คำนวนสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
Uploading...
Please Wait!
Choose a file to upload
...