พิมพ์

 

          1. แผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านตากปี-2561-2563

        2. รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ-2562

        3. รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ในไตรมาศที่1

        4. รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ-2563

        5. รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายในไตรมาศที่-2-ระหว่างวันที่-1-ม

        6. สรุปรายชื่อกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณในไตรมาศที่-1