พิมพ์

 

      1.O36รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง-สพม.30-ปี-63

      2. การดำเนินการเพื่อจัดการ-ความเสี่ยงการทุจริต