พิมพ์

 

 

    1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   2. ปัจจัยที่