คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งมอบหมายงานโรงเรียนบ้านตากปี2565 (อ่าน 41) 13 มี.ค. 66
61-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2566 (อ่าน 60) 24 ก.พ. 66
59-2566 การแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือนมีนาคม2566 (อ่าน 54) 24 ก.พ. 66
51-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบประกาศ_นีเทศ2565 (อ่าน 72) 14 ก.พ. 66
42-2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค2ปีการศึกษา2565 (อ่าน 95) 30 ม.ค. 66
38-2566-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ-MOE-Safety-Center-ของโรงเรียนบ้านตาก-ประชาวิทยาคาร (อ่าน 90) 30 ม.ค. 66
37-2566-แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนบ้านตาก-ประชาวิทยาคาร (อ่าน 87) 30 ม.ค. 66
35-2566-การแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการเดือนกุมภาพันธ์-2566 (อ่าน 85) 30 ม.ค. 66
30-2566คำสั่งกิจกรรมเปิดโลกทางวิชาการ ปีการศึกษา2565 (อ่าน 80) 30 ม.ค. 66
28-2566-แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน-ประจำปีการศึกษา-2566 (อ่าน 71) 30 ม.ค. 66
27-2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ประจำปีการศึกษา-2565 (อ่าน 74) 30 ม.ค. 66
25-2566-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวัง-ป้องกัน-และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 62) 30 ม.ค. 66
14-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายรักเรียนเขียนอ่าน (อ่าน 68) 12 ม.ค. 66
9-2566คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 2565(แก้ไขเพิ่ม) (อ่าน 73) 11 ม.ค. 66
5-2566คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ ปี65 (อ่าน 78) 11 ม.ค. 66
321-แก้ไขการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม2566 (อ่าน 100) 26 ธ.ค. 65
318-คำสั่งวันขึ้นปีใหม่-และวันเด็กแห่งชาติ2.2565 (อ่าน 105) 26 ธ.ค. 65
312_คำสั่งวันคริสต์มาส2565 (อ่าน 99) 26 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปี 2566 (อ่าน 129) 09 ธ.ค. 65
301_แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาดำเนินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ประจำปีการศึกษา2565-เทอม2 (อ่าน 126) 08 ธ.ค. 65
298_แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน-ประจำปีการศึกษา-2565 (อ่าน 124) 08 ธ.ค. 65
299-แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 111) 08 ธ.ค. 65
293_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2565 (อ่าน 145) 29 พ.ย. 65
275_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 137) 29 พ.ย. 65
289-แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 (อ่าน 129) 28 พ.ย. 65
288_แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับสถานศึกษา-2565 (อ่าน 132) 28 พ.ย. 65
274_แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (อ่าน 128) 25 พ.ย. 65
286-2565คำสั่งประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2-2565 (อ่าน 145) 24 พ.ย. 65
280-2565 แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือนธันวาคม2565 (อ่าน 132) 24 พ.ย. 65
273/2565คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 (อ่าน 141) 24 พ.ย. 65