คำสั่งโรงเรียน
293_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2565 (อ่าน 12) 29 พ.ย. 65
275_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 13) 29 พ.ย. 65
289-แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 (อ่าน 16) 28 พ.ย. 65
288_แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับสถานศึกษา-2565 (อ่าน 18) 28 พ.ย. 65
274_แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (อ่าน 29) 25 พ.ย. 65
286-2565คำสั่งประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2-2565 (อ่าน 31) 24 พ.ย. 65
280-2565 แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือนธันวาคม2565 (อ่าน 32) 24 พ.ย. 65
273/2565คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 (อ่าน 35) 24 พ.ย. 65