คณะผู้บริหาร

นายมนตรี ใยระย้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815343511
อีเมล์ : ploy846@gmail.com

นายทำนอง รุ่งระวี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897054481
อีเมล์ : roongravee112234@gmail.com

นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา