กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุษบา สิงห์ไฝแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ เตจ๊ะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ศิริมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุระพงษ์ โพธิ์สิงห์
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญา เขียวสั้น
ครู

นางสาวปริศนา อินต๊ะยศ
ครูอัตราจ้าง