กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรวัช นิลขลัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ดร.ธานี สุวรรณปัญญา
ครูชำนาญการ

นายศรัทธาเทพ ปัญญานาค
ครู

นายวรวุธ ลมเชย
ครูผู้ช่วย