กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสันติกรานต์ ธีระเชีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพิน ชัยชนะ
ครูชำนาญการ