ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนิตยา โพธิ์สิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวกาญจนา นเรศชัยยุทธ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสุกัญญา ปราจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

นายวัชระ สามวันศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวรุ้งรวี พึ่งพระเดช
ครู

นางสาวเจษฎาภรณ์ ขันนวน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางเสาร์คำ สังห้อ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสุภาพร เขียวคง
ครู

นายสมพร ตุ่นภักดี

นายอภิชาติ ยางงาม

นายสุรพงษ์ สระอินทร์

นายสวัสดิ์ นาคฟัก